تیم دات نرم افزار

هادی سلیمانی راد

هادی سلیمانی راد

برنامه نویس
مهدیه فرح آبادی

مهدیه فرح آبادی

طراح سایت
هادی خدامی

هادی خدامی

برنامه نویس
مریم برزویی

مریم برزویی

گرافیست
سمیه جنگی

سمیه جنگی

برنامه نویس - طراح سایت
سعید فروغی

سعید فروغی

شبکه

؟

؟